De Dorschkamp ligt op de Wageningse berg, in het bosrijke gebied grenzend aan de Wageningse Eng. Het gebied beslaat ongeveer 70 hectare, is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en grenst aan het Natura 2000-gebied de Veluwe. De Dorschkamp bestaat deels uit beuken-eikenbos, afgewisseld met kruidenrijke graslanden, en dient als bufferzone voor het Natura 2000-gebied.

Geschiedenis

In 1870 werd aan de rand van de Dorschkamp een boerderij gebouwd. Dat huis vormde de basis van Landgoed de Dorschkamp, opgericht in 1906. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Duitse troepen gestationeerd en raakte het huis zwaar beschadigd. Het werd in de jaren ‘60 gesloopt. De monumentale bomen rond het voormalige gebouw zijn nog steeds te zien.

TNO heeft jarenlang proeven gedaan met bosbouw in het gebied. Tussen 1974 en 2008 stond het ziekenhuis Pieter Pauw aan de zuidkant van het terrein. Op dit moment maken het asielzoekerscentrum en ecodorp Ppauw gebruik van dit gebied.

Ecologie

De Dorschkamp ligt tussen de bosrijke Veluwe en het meer open gebied van de Wageningse Eng. Het hoogste gedeelte ligt op de stuwwal naast de Ritzema Bosweg (N225), het gebied loopt af richting de Wageningse Eng en de Veluwe. De bodem is relatief droog en zanderig.

Het bos vormt een belangrijke habitat voor onder andere de eekhoorn, ree en das. Verder komen er veel verschillende vogels en insecten voor, en gebruiken migrerende vleermuizen het gebied. In de bosranden zijn amfibieën, reptielen en vlinders te vinden. Verschillende Rode Lijst-soorten leven in de Dorschkamp, zoals de zwarte specht, steenuil, grote parelmoervlinder en hazelworm.

Gebiedsvisie

De Dorschkamp is een uniek gebied met grote ecologische waarde. Bouwen  kan er alleen plaatsvinden met respect voor de bestaande natuur en de waarde van de verschillende landschapstypes.

In 2021 heeft adviesbureau Witteveen+Bos in samenwerking met de gemeente Wageningen een gebiedsvisie opgesteld. Eén van de doelstellingen voor de Dorschkamp, zoals vastgelegd door de gemeente en de provincie, is ‘het bouwen van zoveel mogelijk (betaalbare) woningen binnen de draagkracht van het gebied’. De gebiedsvisie geeft kaders voor de toekomstige bebouwing, rekeninghoudend met het landschap, de ecologie en de wensen van de Wageningse bevolking. In een motie is bovendien vastgelegd dat er ruimte komt voor een CPO initiatief en dat de Beuk de gelegenheid moet krijgen om een haalbaarheidstudie uit te voeren.

Steenuil
Grote parelmoervlinder
Hazelworm
Zwarte specht